گرید با ارتفاع برابر و با بارگزاری آژاکس

~ ماژول متن مقدمه آژاکس با "تصاویر اینترو" (4 ستون) ~