2 ستون (بدون فضای) + یک ستون نوار کناری

~ ماژول متن مقدمه آژاکس با "تصاویر اینترو" (2 ستون + 1 ستون) ~

دو ستون ساختمانی - بدون فضا

ماژول معرفی مقالات آژاکس "ساختمانی" گرید دو ستون و "بدون فضای" بین ستون.