2 ستون (بدون فضای) + یک ستون نوار کناری

~ ماژول متن مقدمه آژاکس با "تصاویر اینترو" (2 ستون + 1 ستون) ~

دو ستون ساختمانی - بدون فضا

ماژول معرفی مقالات آژاکس "ساختمانی" گرید دو ستون و "بدون فضای" بین ستون.
© شهریور 94 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به آرش ابراهیم پور می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز راست چین ممنوع می باشد . | فارسی سازی توسط آرش ابراهیم پور