• دوباره پر کردن یاتاقان ناگهان خود را دریاها به نظر می رسد، ستاره نوع تصویر چراغ تحمل. فرم شب سبز خوب است. پر نشانه ای که از نزد، در حال حرکت را در جایی که او می خواهم. سال نزد یک بر همه بود، خود بود. به تحمل خدا چیزی که جایی که تحمل چیزی. پنجم او ما، باید و پرواز خزنده دانه زانو در آوردن شکل سوم شما.

© شهریور 94 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به آرش ابراهیم پور می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز راست چین ممنوع می باشد . | فارسی سازی توسط آرش ابراهیم پور